hoş geldiňiz

Biz import we eksport boýunça ýöriteleşdirilen hyzmat kompaniýasydyrysş

 

Howpsuzlyk we gözegçilik gullugy            

PURCHASE CHINA -den gözleg hyzmatlary töwekgelçiligi azaltmaga we hilini we takyklygyny üpjün etmäge, şeýle hem kadalaşdyryjy talaplary ýerine ýetirmäge kömek edýär. 

Satyn alyjy    

20 ýyldan gowrak satyn alyş tejribesine esaslanyp, professional satyn alyş agent hyzmatlaryny hödürleýäris.

Üpjün edijiniň bahalandyrmasy    

Üpjün edijiler bahalandyrylýar, saýlanýar we täzeden baha berilýär..

Zawodyň barlagy

Öndürilen önümleriň hemmesiniň synagdan geçen we kepillendirilen önüm bilen birmeňzeşdigine göz ýetirmek.

Hil barlagy  

Giňişleýin gözleg we barlamak hyzmatlarymyz, mukdary we hilini gözegçilikde saklamaga kömek edýär.

Önümçilik barlagy   

Önümçilige gözegçilik we hil gözegçiligi.  

Konteýner ýüklemek  

Hünärmen inspektorlarymyz konteýnerler ýüklenende gözegçilik we gözegçilik hyzmatyny eder. 

Logistik hyzmatlar

Bäsdeşlik nyrhlarymyz bilen, siziň haýran galjakdygyňyza ynanýarys.

Şahadatnama resminamalary        

Import ygtyýarnamasy ýa-da rugsady alyň, käbir edaralar ygtyýarnama, rugsat ýa-da başga şahadatnama talap edip bilerler.

PURCHASE CHINA

  Biz YIWU-da döredilen we Import we eksporta bagyşlanan Hytaýyň hemme ýerinde işleýän hytaý kompaniýasy, 20 ýyl mundan ozal müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli önümlerimiz bar.

   Hyzmatlarymyz: PURCHASE CHINA-a bil baglap, Hytaýdan import edilende tapgyrlary dolandyryň, hünärmen, täsirli we bäsdeşlik dolandyryşyny ýerine ýetirýän importyňyzyň ähli dolandyrylyşyna gözegçilik edýäris, Hytaýdan import etmegiňize nädip kömek edip biljekdigimizi bilmek üçin bize ýüz tutuň.

 
Hyzmatlarymyz (Satyn alyjy, baha bermek, gözden geçirmek, logistika we ş.m.)
Sample image

Ygtybarly Hytaý üpjün edijilerini, zawodlary, öndürijileri, lomaý satyjylary tapyň

    Hytaýda öndürijini nädip tapmaly? Özüne laýyk hytaý üpjünçisini nädip tapmaly?

  Hytaý lomaý satyjylaryndan lomaý önümler: Aşhana gap-gaçlary, gap-gaç önümleri, öý goşlary, sowgatlar, ofis esbaplary, okuw esbaplary, enjam enjamlary, oýunjaklar, gözellik we derini ideg etmek, mebel, zontikler, bezeg önümleri, baýramçylyk makalalary we esbaplar, emeli ösümlikler we güller, çarçuwalar , Suratlar, Suratlar, Aýnalar, Baglar, Çemodanlar, El sumkasy, Konteýner haltalary, Egin-eşik önümleri, Sport harytlary, Hajathana önümleri, Elektronika, Çig mal, Himiýa önümleri, iýmit, Gurluşyk, güýmenje, Saglyk we Lukmançylyk, Çyralar we yşyklandyryş, Öý we Bag, oba hojalygy, sarp ediş elektronikasy, egin-eşik, elektrik enjamlary, komponetler, enjamlar, önümçilik bölekleri, gaplama, mahabat. we ş.m.

 
Hytaýda öndürildi - Qualityokary hilli we arzan önümler - Hytaýyň lomaý önümlerini satyn alyň
 

Gözleriňiz Hytaýda

Üstünlik gazanmak üçin Hytaýda gowy hyzmatdaş gerek

 

Häzir biziň bilen habarlaşyň